Informácia dotknutým osobám pri získavaní osobných údajov.

Spracúvanie získaných osobných údajov v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) realizuje prevádzkovateľ:

GAMITEC s.r.o., IČO: 47888717
adresa: Záhradná 855, 962 12 Detva, Slovensko
email: info@gamitec.sk
telefón: 0907 412 752
Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
Kontakt: Mgr. Eva Juríková, tel: 0907 412 752

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v kategóriách:
a.) Agenda zamestnancov – účel a právny základ definujú zákony súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom
b.) Agenda jednorazového vstupu do objektu – účelom je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa §13 ods.1 písm.f/ Zákona, evidencia vstupu, požiadavky BOZP…
c.) Agenda záznamov kamerového systému – účelom je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa §13 ods.1 písm.f/ Zákona, ochrana majetku…
d.) Agenda ubytovacích zariadení – účelom spracúvania je plnenie požiadaviek Zákona o účtovníctve, Zákona o daniach z príjmu, Cudzineckej polície
e.) Agenda priameho marketingu – účelom je informovanie klientov o aktuálnych zľavách, prebiehajúcich akciách a iných marketingových aktivitách. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.
f.) Agenda obchodných partnerov (fyzických osôb) – účelom je vystavovanie faktúr za služby alebo tovar, právnym základom je zákon o účtovníctve a iné…

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu.

Získané osobné údaje sú spracúvané výhradne na uvedené účely a nie sú ďalej poskytované, nie sú predmetom cezhraničného toku do tretích krajín. Príjemcom základného rozsahu údajov (meno, priezvisko, adresa) môže byť prípadná zásielková služba, alebo dopravca tovaru.

Doba uchovania osobných údajov je určená nasledovne:

 • agenda zamestnancov, agenda ubytovacích zariadení a agenda obchodných partnerov je definovaná osobitnými zákonmi
 • agenda jednorazového vstupu je uchovávaná jeden rok nasledujúci po roku získania
 • agenda marketingu – počas súhlasu dotknutej osoby
 • agenda obchodných partnerov – 10 rokov
 • agenda kamerových záznamov – do 6 dní odo dňa získania záznamu

Doba uchovávania osobných údajov je spravidla určená ako doba nevyhnutná k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (u zamestnanca do dosiahnutia jeho fyzického veku 75 rokov, u fyzickej osoby ako obchodného partnera alebo klienta po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, záznamu alebo objednávky).

Za podmienok ustanovených v Zákone máte práva:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona
 • právo na obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona
 • právo na oznámenie informácie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania podľa § 25 Zákona
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona
 • právo namietať proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na začatie konania u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov podľa § 100 Zákona
 • právo odvolať prípadný poskytnutý súhlas so spracovaním marketingovej agendy písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v úvode tejto správy